HTML Site Map

Homepage Last updated: 2016, May 22

/ 1 pages
Filmy polskie
    
category/ 2 pages
Miłe kina początki | Filmy polskie
Filmy w okresie międzywojennym | Filmy polskie
         
okres-miedzywojenny/
              
page/ 14 pages
Filmy w okresie międzywojennym | Filmy polskie
Filmy w okresie międzywojennym | Filmy polskie
Filmy w okresie międzywojennym | Filmy polskie
Filmy w okresie międzywojennym | Filmy polskie
Filmy w okresie międzywojennym | Filmy polskie
Filmy w okresie międzywojennym | Filmy polskie
Filmy w okresie międzywojennym | Filmy polskie
Filmy w okresie międzywojennym | Filmy polskie
Filmy w okresie międzywojennym | Filmy polskie
Filmy w okresie międzywojennym | Filmy polskie
Filmy w okresie międzywojennym | Filmy polskie
Filmy w okresie międzywojennym | Filmy polskie
Filmy w okresie międzywojennym | Filmy polskie
Filmy w okresie międzywojennym | Filmy polskie
         
poczatki-kina/
              
page/ 9 pages
Miłe kina początki | Filmy polskie
Miłe kina początki | Filmy polskie
Miłe kina początki | Filmy polskie
Miłe kina początki | Filmy polskie
Miłe kina początki | Filmy polskie
Miłe kina początki | Filmy polskie
Miłe kina początki | Filmy polskie
Miłe kina początki | Filmy polskie
Miłe kina początki | Filmy polskie
    
okres-miedzywojenny/ 150 pages
Film dydaktyczny stać się miał czynnikiem wybitnie ułatwiającym zbliżenie programów metod nauczania do potrzeb życia | Filmy polskie
DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU SPRAW SPOŁECZNYCH | Filmy polskie
W wyborze filmów Towarzystwo Filmowe kierowało się: | Filmy polskie
Stosownie do zadań powstały w Instytucie dwie sekcje | Filmy polskie
FILM KRÓTKOMETRAŻOWY NA FESTIWALU SZTUKI I NA XVIII TARGACH WSCHODNICH WE LWOWIE | Filmy polskie
Najwięcej zastrzeżeń ze stanowiska dydaktycznego wzbudzały filmy z zakresu ćwiczeń cielesnych | Filmy polskie
Pierwsze filmy | Filmy polskie
Instytut Filmowy PAT wydał obszerną broszurę, zawierającą szczegółowe instrukcje techniczne | Filmy polskie
Ankieta obejmowała pytania natury organizacyjnej | Filmy polskie
Akcji tej patronowała Sekcja Filmowa Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych | Filmy polskie
Filmy kategorii B | Filmy polskie
Filmoteka, licząca 40 filmów, powstała po przejrzeniu około 350 krótkometrażówek | Filmy polskie
Odnośnie do projektorów wysunęło się zagadnienie doboru typów aparatów | Filmy polskie
Instrukcje metodyczne zarówno szczegółowe, jak i ogólne wytyczały linię postępowania w wykorzystaniu pomocy | Filmy polskie
Zjazd był pierwszym krokiem wciągnięcia przemysłu filmowego do zadań oświatowych | Filmy polskie
Nowe filmy naukowe powstawały również w lwowskich pracowniach naukowych | Filmy polskie
Każdy seans szkolny poprzedzany był pogadanką | Filmy polskie
Swoją działalność oświatowo-filmową rozszerzył również Kinematograf Miejski na widzów pozaszkolnych | Filmy polskie
Stosownie do tego dekretu Instytut był autonomiczną jednostką prawną | Filmy polskie
POWOŁANIE INSTYTUTU FILMOWEGO PRZY MUZEUM PRZEMYSŁU I ROLNICTWA | Filmy polskie
Gromadzenie i przechowywanie filmów | Filmy polskie
SUKCESY I KONTAKTY ZAGRANICZNE | Filmy polskie
Ocenie podlegały filmy wyświetlane na ekranach | Filmy polskie
Poprawa eksploatacji wiązała się ściśle z rozszerzeniem rynku zbytu | Filmy polskie
Przed filmem kulturalnym niemal codziennie powstają nowe zadania | Filmy polskie
Zadania, jakie miał spełniać obraz filmowy, wynikało, iż musi on tworzyć integralną część toku lekcyjnego | Filmy polskie
W zakończeniu sprawozdania Karpowiczowa podkreśla | Filmy polskie
Generalną zasadą konwencji było zwolnienie wymienionych filmów od wszelkich opłat celnych | Filmy polskie
Wykonanie dokładnie opracowanego planu kinofikacji szkolnej powierzyło Ministerstwo Instytutowi Filmowemu Polskiej Agencji Telegraficznej | Filmy polskie
ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW PRZEZ INSTYTUCJE OSWIATOWO-KULTURALNE | Filmy polskie
W celu ochrony taśmy filmowej zakupione aparaty musiały podlegać zbadaniu przez Komisję Oceny | Filmy polskie
Czterdzieści filmów filmoteki szkolnej obsługiwało szkoły w ciągu 200 dni nauki | Filmy polskie
FILM OŚWIATOWY WKRACZA DO SZKÓŁ | Filmy polskie
Szczególne zainteresowanie wzbudziły filmy, odtwarzające piękno i urok regionalny różnych części kraju | Filmy polskie
Pokaz pierwszego samochodu kinowo-radiowego odbył, się 1 września 1936 r | Filmy polskie
Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy uruchomił specjalnej konstrukcji samochody kinowo-radiowe | Filmy polskie
Konwencja nie zmniejszała prawa poszczególnych państw do cenzurowania filmów | Filmy polskie
UTWORZENIE CENTRALNEGO BIURA FILMOWEGO I RADY FILMOWEJ | Filmy polskie
OKRES WZMOŻONEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ | Filmy polskie
POSZUKIWANIE NOWYCH DRÓG ROZWOJU POLSKIEGO FILMU OŚWIATOWEGO | Filmy polskie
Zdjęcia dla badań naukowych | Filmy polskie
Film Emmera i Maliniaka | Filmy polskie
Z filmów o Warszawie oryginalnością i ciekawym ujęciem tematu odznaczała się Warszawa dawna i dzisiejsza | Filmy polskie
Film nic by nie stracił, gdyby twórcy pokazali tylko pierwszą jego część | Filmy polskie
ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW OŚWIATOWYCH | Filmy polskie
Z filmem tym zapoznawała się młodzież | Filmy polskie
Akcja oświatowa Kinematografu Miejskiego cieszyła się dużą popularnością | Filmy polskie
Na konferencji w Bazylei zarysowały się dwa kierunki | Filmy polskie
Rada Administracyjna zbierała się raz do roku | Filmy polskie
Według recenzji „Filmu | Filmy polskie
Wymianie poglądów służyły też zjazdy międzynarodowe | Filmy polskie
W miarę rozwoju akcji zainteresowanie wzrastało | Filmy polskie
Realizacja filmów opierała się na współpracy z różnymi organizacjami | Filmy polskie
Tadeusz Jankowski | Filmy polskie
KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE | Filmy polskie
Największy sukces dla naszych twórców przyniósł pokaz 15 IX 1937 r. w Berlinie | Filmy polskie
Zaledwie około 30% kinoteatrów korzystało z usług produkcji krótkometrażowej | Filmy polskie
FILM OŚWIATOWY NA ZJEŹDZIE BRANŻY FILMOWEJ | Filmy polskie
Cele, jakim miało służyć powołanie Rady, zostały ujęte w oświadczeniu jej prezesa | Filmy polskie
UTWORZENIE ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH I ICH ZADANIA | Filmy polskie
TRUDNOŚCI ZWIĄZKU PRODUCENTÓW FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH NA ODCINKU EKSPLOATACJI FILMÓW | Filmy polskie
Film mógł być wyświetlany jednocześnie na trzech ekranach | Filmy polskie
Prasa zarzucała również władzom, że nie zajęły się filmem oświatowym | Filmy polskie
FILM OŚWIATOWY NA WYSTAWIE FOTO-KINEMATOGRAFICZNEJ | Filmy polskie
Rezolucje, dotyczące metodologii kinematografii szkolnej | Filmy polskie
Metodyka filmu dydaktycznego to problem, który nurtował sfery pedagogiczne okresu międzywojennego | Filmy polskie
Materiał ankietowy przedstawiał się dosyć interesująco | Filmy polskie
Wybór zawodu oraz film zawodoznawczy | Filmy polskie
Największe jednak zaktywizowanie stowarzyszeń nie mogło zapewnić należytego rozwoju filmu oświatowego | Filmy polskie
KONWENCJA DLA UŁATWIENIA MIĘDZYNARODOWEGO OBIEGU FILMÓW O CHARAKTERZE KSZTAŁCĄCYM | Filmy polskie
FORMY ROZPOWSZECHNIANIA FILMÓW OŚWIATOWYCH | Filmy polskie
Problemy filmu naukowego i jego dorobku na całym świecie | Filmy polskie
W atmosferze prowadzonych przez Ingardena zajęć rodziły się pomysły filmoznawcze | Filmy polskie
TEMATYKA FILMÓW ZREALIZOWANYCH W LATACH 1937—1939 | Filmy polskie
W pracy oświatowej film coraz częściej zastępował latarnię projekcyjną | Filmy polskie
W rozpowszechnianiu filmów oświatowych brał też udział Korpus Ochrony Pogranicza | Filmy polskie
SYTUACJA W KINEMATOGRAFII POLSKIEJ W POCZĄTKACH LAT TRZYDZIESTYCH | Filmy polskie
Sierpień 1935 r. przyniósł jeszcze jedno rozporządzenie, podpisane przez dwóch ministrów | Filmy polskie
Jakie realne korzyści dla interesującej nas gałęzi filmu niosło z sobą powołanie tych instytucji | Filmy polskie
Niewątpliwie te i inne uwagi skłoniły władze do jeszcze jednej modyfikacji rozporządzenia | Filmy polskie
Memoriał podkreślał fakt | Filmy polskie
NOWE ZARZĄDZENIA MAJĄCE NA CELU POPRĄWĘ SYTUĄCJI W POLSKIEJ KINEMATOGRAFII | Filmy polskie
Zjazd poparł postulaty wysunięte w memoriale | Filmy polskie
TEMATYKA FILMÓW OŚWIATOWYCH | Filmy polskie
Na szczególną uwagę w tym filmie zasługiwały zdjęcia operatora S. Wohla | Filmy polskie
Film pt. C.O.P. Stalowa Wola | Filmy polskie
Filmy Jaryczewskiego odznaczały się niebanalnym ujęciem | Filmy polskie
Obraz ten jest ilustracją obchodów i piękna miasta | Filmy polskie
Czasopisma filmowe oceniały tę koprodukcję rzeczowo, ale z umiarem | Filmy polskie
W innym miejscu czytamy: | Filmy polskie
Wiele filmów ukazywało nasze stolice | Filmy polskie
Reżyseria samych tańców szła w kierunku naturalnego ujęcia odrębnych cech i techniki choreografii ludowe | Filmy polskie
Zestawiając wypowiedzi dzieci z opisanym pokazem | Filmy polskie
Niezwłocznego podjęcia inicjatywy domagała się jednak opinia publiczna | Filmy polskie
Prasa przychylnie odnosiła się do akcji Kinematografu Miejskiego | Filmy polskie
POCZĄTKI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ | Filmy polskie
Na terenie Polski odbywały się także wieczory filmów zagranicznych | Filmy polskie
Opracowanie planu spopularyzowania i zastosowania filmu kulturalno-oświatowego | Filmy polskie
W omawianym okresie obserwujemy też stopniowy rozwój filmu instruktażowego | Filmy polskie
Nie znamy też nazwisk wielu twórców działających w tym okresie | Filmy polskie
Tematem filmu była praca i dzieła rzeźbiarza Józefa Klukowskiego | Filmy polskie
Napotykano tu wielkie trudności | Filmy polskie
Rozpowszechnienie aparatu ,,OKO” | Filmy polskie
ZAGRANICZNI REALIZATORZY UTRWALAJĄ NA TAŚMIE PIĘKNO KRAJOBRAZU POLSKIEGO | Filmy polskie
Tematyka filmów kulturalno-oświatowych w latach 1933—1936 | Filmy polskie
W oglądaniu tych arcydzieł tylko widz polski napotykał trudności | Filmy polskie
Nowa ocena stampilowa | Filmy polskie
Działalność Związku obejmowała ochronę interesów produkcji krótko metrażowej | Filmy polskie
Organizacja Rady opierała się na zasadach równości | Filmy polskie
Z zarzutami, stawianymi produkcji krótkometrażowej, próbował polemizować | Filmy polskie
Uzyskanie zniżki specjalnej było wielkim uprzywilejowaniem dla tych filmów | Filmy polskie
Sumy uzyskane w wyniku potrącanych procentów zarząd rozdzielał między filmy wyróżnione | Filmy polskie
Sporadyczne wypadki uznania naszych filmów poza granicami | Filmy polskie
GŁOSY PRASY O ZADANIACH FILMU | Filmy polskie
Kongres odbył się w Rzymie na Kapitolu w sali Juliusza Cezara | Filmy polskie
Inspiratorem tej akcji i jej organizatorem była kierowniczka działu preorientacji dr Ludmiła Karpowiezowa | Filmy polskie
Jedyna i najbardziej powołana do produkcji filmów dydaktycznych wytwórnia przestała istnieć | Filmy polskie
Sprawy kultury filmowej wprowadzają w zakłopotanie referentów ministerialnych | Filmy polskie
FILM OŚWIATOWY W LATACH 1937—1939 | Filmy polskie
PRODUKCJA I KOMPOZYCJA FILMÓW OŚWIATOWYCH | Filmy polskie
Patrząc na film po dwudziestu pięciu latach | Filmy polskie
Skład Komisji stanowili urzędnicy ministerstwa, powołani przez ministra | Filmy polskie
ROZPORZĄDZENIA WŁADZ ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY JAKOŚCI FILMÓW | Filmy polskie
Miało zapobiec powodzi tandety | Filmy polskie
Podatek nie może być pobierany ryczałtem | Filmy polskie
Wypowiedź ta pokrywała się z opinią większości krytyków | Filmy polskie
Stan ten mogło radykalnie zmienić określenie stawki | Filmy polskie
Pewne próby produkcji podjęła wytwórnia Koraj-Film w Łodzi | Filmy polskie
Komisje kwalifikowały filmy pod względem ich wartości | Filmy polskie
Zew trombity to film naprawdę piękny i bardzo udany | Filmy polskie
Film Polska współczesna | Filmy polskie
Filmy realizowane w Polsce coraz częściej pojawiały się na ekranach zagranicznych | Filmy polskie
Na plan pierwszy wysunęły się obrazy filmowe o Polsce | Filmy polskie
Planowa współpraca w realizacji polskich filmów kulturalnych | Filmy polskie
Film nosił charakter reportażu | Filmy polskie
Realizacją filmów krótkometrażowych w omawianym okresie zajmowało się ogółem 21 polskich wytwórni filmowych. | Filmy polskie
W podobnym tonie utrzymana jest wypowiedź zamieszczona w „Czasie” | Filmy polskie
Zużyto na ten cel około 3000 m taśmy | Filmy polskie
Wytwarzała się paradoksalna sytuacja, o której pisał Jerzy Toeplitz | Filmy polskie
ZMIERZAJĄC DO POPRAWY JAKOŚCI FIMÓW | Filmy polskie
Film Dar Pomorza, wyświetlany w 1932 r. | Filmy polskie
Praca Komisji Kwalifikacyjnej nastręczała wiele kłopotów | Filmy polskie
ZARZĄDZENIA ZWIĄZKU PRODUCENTÓW FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH | Filmy polskie
Znaczna część Polski nie ukazana była należycie w filmie. | Filmy polskie
ROZWÓJ KRÓTKIEGO METRAŻU W OKRESIE WALKI O JEGO JAKOSC | Filmy polskie
Krytyczniej odniósł się do twórców Polesia Adrian Czermiński | Filmy polskie
Zdjęcia filmu i jego montaż wypadły interesująco | Filmy polskie
,,Polesie” | Filmy polskie
Na czele komitetu organizacyjnego wyprawy stanął znany badacz polarny | Filmy polskie
Z Adriatyku na Bałtyk J. Joniłowicza | Filmy polskie
    
poczatki-kina/ 100 pages
MODA I TYP URODY | Filmy polskie
Jean Epstein | Filmy polskie
ODWROTNA STRONA MITU | Filmy polskie
ON I JEJ AMBICJE | Filmy polskie
Znów szejk… | Filmy polskie
MECHANIZM MITU | Filmy polskie
Brak sukcesu | Filmy polskie
SKĄPSTWO UKARANE | Filmy polskie
KOBIECA INTUICJA | Filmy polskie
ZMIANA WARTY | Filmy polskie
WIĘCEJ SEKSU I | Filmy polskie
CENZOR CONTRA WAMP | Filmy polskie
SZTUKA CZY POWIELACZ? | Filmy polskie
WDRA2ANIE DO ZAWODU | Filmy polskie
JEGO AKTORZY | Filmy polskie
INTRUZ | Filmy polskie
CZTERNASTOLETNIA SCENARZYSTKA GRIFFITHA | Filmy polskie
Słodkiej Mary | Filmy polskie
CZY KTOŚ MA JAKIŚ POMYSŁ? | Filmy polskie
ŁABĘDZI ŚPIEW | Filmy polskie
Fox ustąpił | Filmy polskie
MARZENIA, AMBICJE I REGUŁY GRY | Filmy polskie
Do cywila | Filmy polskie
WAMP NA WOJNIE | Filmy polskie
Historia kobiety | Filmy polskie
WYŚCIGI SCENARZYSTÓW | Filmy polskie
POLSKI WKŁAD W HISTORIĘ WAMPA | Filmy polskie
Koncepcja fabularna | Filmy polskie
ZNACZENIE GRIFFITHA | Filmy polskie
PRÓBY I IMPROWIZACJA | Filmy polskie
AKTOR JAKO PIÓRO | Filmy polskie
ZŁOTE LATA NAPISU | Filmy polskie
POETA NAPISU | Filmy polskie
TOMASZ-GENIUSZ CZY TOMASZ-OSZUST? | Filmy polskie
POKUSY KINA | Filmy polskie
I TY MOŻESZ BYĆ SCENARZYSTĄ | Filmy polskie
„AMERYKA” – 1924 | Filmy polskie
Krytyka | Filmy polskie
Męczennicy miłości | Filmy polskie
Skradziony pocałunek | Filmy polskie
ZŁODZIEJE TEMATÓW | Filmy polskie
SCENARZYSTA WYEMANCYPOWANY | Filmy polskie
ZA BURTĄ | Filmy polskie
SCENARIUSZ NA PAPIERZE | Filmy polskie
NORMA: 9 FILMÓW ROCZNIE | Filmy polskie
ZMYSŁOWOŚĆ – ARTYKUŁ PIERWSZEJ POTRZEBY | Filmy polskie
DEMON ZŁA, GRZECHU I ŚMIERCI | Filmy polskie
Zrobić tak jak trzeba | Filmy polskie
KLEOPATRA W FUTRZE | Filmy polskie
Specjalna kultywacja | Filmy polskie
WAMPOWY MORALITET | Filmy polskie
WYNALAZCY MITÓW | Filmy polskie
Nowy pionier | Filmy polskie
Eisenstein nie pozostał Jutkiewiczowi dłużny | Filmy polskie
Pamiętne wystąpienie | Filmy polskie
TYLKO SAM, | Filmy polskie
0STR02NIE – GENIUSZI | Filmy polskie
Historia filmowa | Filmy polskie
Nie miłe życie | Filmy polskie
TAJEMNICA WIELKIEGO PLANU | Filmy polskie
Nie podzielając opinii | Filmy polskie
NIECENZURALNE SŁOWA | Filmy polskie
Historie filmu | Filmy polskie
Te napisy | Filmy polskie
PIERWSZY POETA I PIERWSZY PROROK | Filmy polskie
Powstanie artystyczne | Filmy polskie
MISTRZ i UCZNIOWIE | Filmy polskie
Klasyczny dla szkoły | Filmy polskie
W atmosferze gorączkowych poszukiwań i doświadczeń | Filmy polskie
Brak słów | Filmy polskie
W STRONĘ DRAMATU SPOŁECZNEGO | Filmy polskie
Komedia o szatanie | Filmy polskie
Własny wywód | Filmy polskie
DIS-UNITED ARTISTS | Filmy polskie
KRĘCENIE Z PAMIĘCI | Filmy polskie
Uchwycić moment | Filmy polskie
TYTUŁ, HASŁO I PIEŚŃ | Filmy polskie
Męcząca praca | Filmy polskie
EPILOG | Filmy polskie
PORAŻKI MISTRZÓW PIÓRA | Filmy polskie
ŻAŁOBNY POKAZ | Filmy polskie
W zastępstwie | Filmy polskie
Klasyczny western | Filmy polskie
Słuszność robienia czegoś | Filmy polskie
ODEZWA STRACEŃCÓW | Filmy polskie
REKOLEKCJE EISENSTEINA | Filmy polskie
LATA PRZEWARTOŚCIOWAŃ | Filmy polskie
Inaczej patrzono na Bezdomnych w ZSRR | Filmy polskie
NIEOCZEKIWANY KOLUMB | Filmy polskie
We czwórkę z kina | Filmy polskie
Tragiczne i szczęśliwe zakończenia | Filmy polskie
Oddajmy wreszcie głos samemu Ince’owi | Filmy polskie
Akcja rozgrywa się w niewielkim saloonie | Filmy polskie
PRZED GRIFFITHEM – PO GRJFFISIE | Filmy polskie
ODKRYWCA CZY NISZCZYCIEL? | Filmy polskie
Komedia i tragedia | Filmy polskie
MEYERHOLD NA PLANIE | Filmy polskie
DORIAN GRAY W DAMSKIM WYKONANIU | Filmy polskie
GAZETA I PIEŚŃ | Filmy polskie
Uśmiechnięte usta | Filmy polskie